SLO zoekt teamleden om de kerndoelen te actualiseren

We zijn op zoek naar leraren en vakexperts voor de actualisatie van de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid.

Denk jij mee over wat leerlingen in primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren? Breng jouw kennis en ervaring in!

Je kunt je nog aanmelden. De sluitingsdatum is 1 november 2022.

SLO zoekt leraren en vakexperts

Welke inhoud is essentieel in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? SLO zoekt leraren en vakexperts die een bijdrage willen leveren aan het onderwijs. Het is immers van groot maatschappelijk belang dat leerlingen goed kunnen lezen en rekenen, kennis hebben van burgerschap en beschikken over uitstekende digitale vaardigheden.

Actualisatie kerndoelen

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor primair onderwijs zijn het er 58 en ze bestrijken de leergebieden Nederlands, Engelse taal, Friese taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Een overzicht van de huidige kerndoelen met karakteristieken vind je in het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB). Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er ook 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. Je vindt ze hier: besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf

De komende periode werven we leden voor de volgende teams:

Voor het team burgerschap zoeken we 4 leraren po, 4 leraren vo en 4 vakexperts.

Voor het team digitale geletterdheid zoeken we 4 leraren po, 4 leraren vo en 4 vakexperts.

Een rol van betekenis

Onderdeel zijn van een team dat de kerndoelen actualiseert, is een rol van betekenis. Met het team lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. In twaalf maanden werk jij, samen met de andere leden van het team, aan de conceptkerndoelen voor jouw leergebied.

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens worden beproefd op bruikbaarheid in de schoolpraktijk.

De minister legt de conceptkerndoelen daarna ter advisering voor aan de wetenschappelijke curriculumcommissie. De adviezen van de curriculumcommissie worden meegenomen om te komen tot definitieve kerndoelen. SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De actualisatie verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Samenwerken met experts

De ontwikkeling van conceptkerndoelen is een uitdagende opgave. Daarvoor zoeken wij professionals die de besten zijn in hun vak en die uitstekend kunnen samenwerken. Want dit is teamwerk bij uitstek.

Je werkt intensief samen met leraren, vakexperts en curriculumexperts van SLO. Bovendien staat elke team in contact met een advieskring. Die bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van vakverenigingen en vervolgonderwijs maar ook met wetenschappers met expertise op aspecten van het leergebied. Ten slotte heb je een belangrijke rol in de communicatie met je onderwijscollega’s, binnen én buiten jouw eigen organisatie.

Die intensieve samenwerking maakt dat je als lid van een team ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus bij aan de ontwikkeling van het onderwijs én aan die van jezelf.

Dit ga je doen

Als lid van het team lever je een actieve bijdrage vanuit je eigen expertise. Ook geef je gerichte, constructieve feedback op de bijdragen van anderen. Samen ben je verantwoordelijk voor de eindopbrengst: conceptkerndoelen voor jouw leergebied.

Elk team levert voor haar leergebied verschillende tussenproducten op en werkt zo stapsgewijs toe naar de conceptkerndoelen. Dat vraagt van jou dat je de andere teamleden regelmatig ontmoet. Daarom zijn er in elk geval acht meerdaagse werksessies gepland en vinden er een start- en slotbijeenkomst plaats. Tussendoor heb je regelmatig contact met de andere teamleden, de advieskring en met het onderwijsveld. SLO stelt hiervoor een digitale werkomgeving beschikbaar, zodat je elkaar gemakkelijk kunt opzoeken en kunt samenwerken, onafhankelijk van tijd en plaats. Reken op een gemiddelde inzet van 8 uur per week.

Noteer alvast in je agenda

De selectiedagen zijn 10 en 11 oktober. Voor burgerschap hebben we een extra selectiedag ingepland op 11 november en voor digitale geletterdheid op 15 november.

Je kunt je nog aanmelden. De sluitingsdatum is 1 november 2022.

Startdag
De startdag van beide kerndoelenteams vindt plaats op 17 november. De eerste inhoudelijke tweedaagse is op 24 en 25 november. We willen je vragen deze data vrij te houden in je agenda.

Dit ben jij

Elk team bestaat uit leden met een verschillende achtergrond. Tijdens de selectie borgen we enerzijds een goede balans tussen met name leraren en vakexperts. Anderzijds tussen expertise over en ervaring in de verschillende schoolsoorten in het primair en voortgezet onderwijs (vmbo bk, vmbo gt, havo en vwo).

Wil je lid worden van het team burgerschap of digitale geletterdheid, dan dien je te beschikken over een aanstelling als leraar in het primair of voortgezet onderwijs of een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling.

Je hebt een aanstelling als leraar in het primair onderwijs of het voortgezet onderwijs van minimaal 0,4 fte. Jouw rol in het team is essentieel: als lid van het team lever je inhoudelijke kennis en relevante praktijkexpertise voor breed gedragen conceptkerndoelen.

De leraar benadert de ontwikkeling van de kerndoelen vanuit de uitvoering in de praktijk en heeft vanuit een inhoudelijk en vakdidactische perspectief oog voor samenhang tussen leergebieden. Hier vind je een uitgebreide profielomschrijving: Functieprofiel leraar – Kerndoelen

Je hebt een aanstelling als vakexpert bij een hbo- of wo-instelling met een expertise die past bij het vak waarvoor jij je aanmeldt. Je hebt zowel kennis van de inhoud van je leergebied als kennis van de praktijk en kunt ervoor zorgen dat de doelen inhoudelijk en praktisch goed worden verbonden en beschreven.

Vakexperts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis van het vakgebied, de uitvoering in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek. Vakexperts hebben relevante en bij voorkeur actuele ervaring met het schoolveld/werkveld zodat vakspecifieke kennis altijd verbonden is aan de onderwijspraktijk. Een deel van de vakexperts bestaat daarom in ieder geval uit lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers. Hier vind je een uitgebreide profielomschrijving: Functieprofiel vakexpert – Kerndoelen

Samenstelling teams

In elk team zitten leraren en vakexperts. De leiding is in handen van een procesregisseur. Daarnaast zitten er in elk team twee curriculumexperts die werkzaam zijn bij SLO. Zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven.

Jouw competenties

Leden van het team herkennen zichzelf in de volgende omschrijvingen:

Je neemt je vak serieus en vindt het belangrijk om je kennis op peil te houden.

Je bent een teamspeler die zijn kennis graag deelt en het gezamenlijke belang boven het eigenbelang kan stellen.

Je bent onderzoekend van aard, nieuwsgierig naar de toekomst en je staat open voor andere perspectieven.

Je bent zorgvuldig in je afwegingen en weet feiten en argumenten op waarde te schatten.

Je bent vindingrijk en kunt verschillende oplossingsrichtingen bedenken voor complexe situaties en taaie vraagstukken.

Zo verloopt de selectie

Voor een transparant proces heeft SLO besloten de selectieprocedure professioneel te laten ondersteunen door B&T (werving en selectie). In de selectiecommissie zullen naast een begeleider vanuit B&T de beoogd procesregisseur, een vertegenwoordiging vanuit het leergebied en vanuit SLO zitting nemen.

In  zowel team burgerschap als team digitale geletterdheid is plaats voor twaalf leden. Bij de selectie kijken we zowel naar geschiktheid als naar de totale samenstelling.

Het selectieproces bestaat uit twee rondes. Na de eerste ronde laten we kandidaten weten of ze door zijn naar de volgende ronde en daarna maken we de definitieve selectie.

De sluitingsdatum is 1 november 2022


Twee rondes

Je meldt je aan via het formulier op deze website. Na ontvangst sturen we jou een link voor een online vragenlijst toe. Op basis van jouw CV en de antwoorden wordt een eerste selectie gemaakt.

Ben je door naar de volgende ronde, dan word je uitgenodigd voor één van de selectiedagen in oktober of november. Op die dag ga je in gesprek met leden van de selectiecommissie en voer je samen met andere kandidaten een inhoudelijke opdracht uit.

 

Vergoeding voor je werkgever

Tegenover deelname aan een team staat een vergoeding, die wordt betaald aan de instelling of school waar je werkt. Je ontvangt die vergoeding dus niet zelf.

Voor leraren geldt het volgende:

De school waar je werkt, ontvangt een vergoeding via een overeenkomst van opdracht voor het aantal uur dat je actief bent voor een team (een tijdsbesteding van 1 dag per week gedurende een looptijd van 12 maanden). De hoogte is afhankelijk van je functie en bijbehorende loonschaal. Per loonschaal wordt een vast tarief incl. BTW gehanteerd. Het totaalbedrag is gebaseerd op 40 werkweken per jaar.

Voor vakexperts geldt het volgende:

De instelling waar je werkt, ontvangt een vergoeding voor 1 dag per week gedurende een looptijd van 12 maanden. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van je loonschaal en de Handleiding overheidstarieven 2021 (productieve uren, geen overhead). Het totaalbedrag is gebaseerd op 40 werkweken per jaar.

Voor elke kandidaat geldt dat de werkgever toestemming moet verlenen voor deelname aan een actualisatieteam. Wil jouw leidinggevende meer informatie over dit traject? Download dan de informatiefolder: klik hier

Meld je aan!

Wil jij een bijdrage leveren aan het team burgerschap of digitale geletterdheid? Het functieprofiel voor leraar vind je hier en voor vakexpert hier.

Via onderstaande buttons kun je je aanmelden:

Neem contact op

Heb je vragen over de actualisatie van de kerndoelen en/of de teams burgerschap of digitale geletterdheid? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per team. Onderstaande tabel toont de samenstelling per leergebied, voor de teams Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

  Leraren po Leraren onderbouw vo  Vakexperts Curriculum-experts
BU 4 4 4 2
DG 4 4 4 2

We gaan ervan uit dat je gedurende een jaar gemiddeld acht uur per week beschikbaar bent. In dit jaar vinden een startdag, acht tweedaagse bijeenkomsten en een afsluitende dag plaats. De start- en afsluitende dag kosten allebei een dag onderwijstijd en de tweedaagse bijeenkomsten kosten je twee dagen onderwijstijd per maand. In de tijd tussen de bijeenkomsten vragen we je om beschikbaar te zijn en in overleg met het team bijeenkomsten voor te bereiden of te werken aan tussenproducten. Deze overige inzet kan in overleg met je directeur of schoolleider bijvoorbeeld vanuit de taakuren worden gefaciliteerd. Hierdoor is het per week wisselend hoe je inzet eruitziet.

Na aanmelding via het formulier op deze website ontvang je een toestemmingsformulier voor je werkgever. Het is noodzakelijk deze getekend aan te leveren, voordat de selectiegesprekken worden gevoerd. Voor elke kandidaat geldt namelijk dat de werkgever toestemming moet verlenen voor deelname aan een vakvernieuwingscommissie.

We hebben een beknopte folder ontwikkeld, waarin alle informatie op een rij staat. Denk hierbij aan informatie over de duur van het traject, de inzet die we verwachten en de vergoeding die de school ontvangt. Deze folder is met name voor de schoolleiding relevant. Download hier de informatiefolder.

Je past daarmee niet in de doelgroep. We richten ons op leraren die minimaal 0,4 fte werkzaam zijn in het primair of onderbouw voortgezet onderwijs van vmbo (alle leerwegen), havo, en/of vwo, en op vakexperts die bij voorkeur verbonden zijn aan pabo, tweedegraads- of eerstegraads lerarenopleiding.

Je past daarmee niet in de doelgroep. We richten ons op leraren die minimaal 0,4 fte in loondienst werkzaam zijn in het primair of onderbouw voortgezet onderwijs van vmbo (alle leerwegen), havo, en/of vwo , en op vakexperts die bij voorkeur verbonden zijn aan pabo, tweedegraads- of eerstegraads lerarenopleiding.

We denken bij vakexperts aan lerarenopleiders en/of vakdidactici. Onder de vakexperts verstaan we ook wetenschappelijke vertegenwoordigers. Hierbij geldt het criterium dat zij aantoonbare, relevante en bij voorkeur actuele ervaring hebben met het schoolveld/werkveld.

De startdag van beide kerndoelenteams vindt plaats op 17 november. De eerste inhoudelijke tweedaagse is op 24 en 25 november. We willen je vragen deze data vrij te houden in je agenda.

Voor beide teams zijn de werksessies gepland op de volgende data:

Tweedaagse 1 24 en 25 november 2022
Tweedaagse 2 15 en 16 december 2022
Tweedaagse 3 26 en 27 januari 2023
Tweedaagse 4 16 en 17 maart 2023
Tweedaagse 5 11 en 12 mei 2023
Tweedaagse 6 29 en 30 juni 2023
Tweedaagse 7 14 en 15 september 2023
Tweedaagse 8 12 en 13 oktober 2023
Slotdag 10 november 2023

De samenhang tussen leergebieden wordt op de volgende manier geborgd:

  • Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke ontwerpprincipes, in lijn met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
  • De kerndoelen Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid voor onderbouw vmbo, havo en vwo worden gelijktijdig bijgesteld door dezelfde teams die dat ook voor het primair onderwijs doen. Er vindt afstemming plaats tussen verwante leergebieden. Daarnaast wordt ook afgestemd met vakvernieuwingscommissie van examenprogramma’s.

Elk team heeft een eigen selectiecommissie. Hierin zitten in elk geval een afgevaardigde uit het veld, een inhoudelijk curriculumexpert, de procesregisseur en lid van het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s van SLO.