SLO zoekt procesregisseurs voor de teams van de kerndoelen

We zijn op zoek naar procesregisseurs voor de leergebieden bewegen en sport, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en moderne vreemde talen. Voor primair onderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Update: de inschrijftermijn is verlopen. Je kunt je niet meer aanmelden.

SLO zoekt procesregisseurs

Wat moeten leerlingen leren in het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs? Over die vraag buigen vijf teams met leraren, vakexperts en curriculumexperts zich het komende schooljaar. SLO zoekt vijf procesregisseurs die voor de kerndoelenteams bewegen en sport, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en moderne vreemde talen. 

Als onafhankelijk procesregisseur stuur en begeleid je het proces om deze kerndoelen te ontwikkelen. Wil jij als procesregisseur bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen goed worden voorbereid op hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? Meld je dan nu aan!

Update: het is niet langer mogelijk om je aan te melden.


Wanneer starten de teams?

Ontwikkeling en actualisatie kerndoelen

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en  de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor primair onderwijs zijn er 58 kerndoelen die de leergebieden Nederlands, Engelse taal, Friese taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs bestrijken. In het het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB) vind je een overzicht van de huidige kerndoelen met karakteristieken. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er ook 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. Die vind je hier: besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf

Vorig jaar zijn de teams van Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid gestart met het actualiseren en ontwikkelen van de kerndoelen. Vanaf het schooljaar 2023-2024 starten de teams van de vijf overige leergebieden. Een uitdagende opdracht, met grote relevantie voor de toekomst van het onderwijs voor kinderen en jongeren in Nederland.

Jij geeft sturing aan het team én het proces

In elk team zitten leraren, vakexperts en curriculumexperts en elke team wordt aangestuurd door een procesregisseur.

In twaalf maanden geef jij als procesregisseur functionele leiding aan het team. Je stuurt en begeleidt het proces om te komen tot conceptkerndoelen vanuit een verbindende, resultaatgerichte en besluitvaardige houding. Het is belangrijk dat je bekend bent met het betreffende leergebied en weet wat er in de sectoren po en (onderbouw) vo speelt, zodat je in staat bent om inhoudelijke gesprekken op waarde te schatten. Je weet als geen ander hoe je een team bouwt, begeleidt en ondersteunt. Met originele werkvormen weet je het team te binden en te boeien tijdens de verschillende meerdaagse sessies. Het is daarom belangrijk dat je zelf geen vakexpert van het betreffende leergebied bent, zodat je relatief belangeloos kunt handelen.

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens tijdens de zogenaamde fase van beproeven, op bruikbaarheid (uitvoerbaarheid) worden geëvalueerd in de schoolpraktijk.

SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De ontwikkeling verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jij bent de verbindende schakel

Als procesregisseur is het jouw taak om de opgestelde uitgangspunten en kwaliteitscriteria van de werkopdracht te bewaken en daarbij verschillende perspectieven en belangen samen te brengen.  Dit doe je in opdracht van de verantwoordelijk programmamanager en in afstemming met je collega procesregisseurs.

Daarnaast heeft ieder kerndoelenteam een advieskring die bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van vakverenigingen, vervolgonderwijs, wetenschap en maatschappelijke organisaties. De procesregisseur is verantwoordelijk voor een goede afstemming en uitwisseling met de advieskring, zodat de inbreng en feedback van deze kring gewaarborgd is.

Die intensieve samenwerking op hoog niveau maakt dat je als procesregisseur ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen. Zo draag je dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook aan die van jezelf.

Praktische zaken

De procesregisseur wordt in eerste instantie aangesteld vanaf de selectieperiode van de teams tot aan de oplevering van de conceptkerndoelen. Naar verwachting is dit vanaf medio mei 2023 tot de zomer van 2024. De werkzaamheden beslaan 2 werkdagen per week voor gemiddeld 40 schoolweken per jaar. 

De werkzaamheden worden verricht vanuit ons kantoor in Amersfoort, externe locaties en via een digitale werkomgeving. De teams werken veelal in meerdaagse sessies waarbij de procesregisseur aanwezig moet zijn.

Verantwoordelijkheden en taken

Van jou als procesregisseur wordt het volgende resultaat gevraagd:

 • het sturen en begeleiden van een adequaat ontwikkelproces waarbij de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht/werkinstructie zijn toegepast;
 • opleveren van gedragen conceptkerndoelen voor het leergebied van schoolsoorten (po, onderbouw vo en (v)so).

Als procesregisseur ben je verantwoordelijk voor:

 • de groepsdynamiek, het welbevinden van teamleden en de voortgang van het ontwikkelproces;
 • het uitvoeren van de werkopdracht binnen de gestelde kaders en tijd;
 • het betrekken van alle relevante input (zowel binnen de team als van de advieskring) en de verantwoording daarover;
 • de aansturing van het proces om te komen tot adviesvragen aan de advieskring en het waarborgen van de inbreng van expertise vanuit de advieskring;
 • het betrekken van uitkomsten van monitoring en evaluatie;
 • afstemmen en verantwoording over de voortgang, het functioneren van het team en de opgeleverde (tussen)producten aan de (deel)programmamanager van SLO.

Als procesregisseur heb je de volgende taken:

 • procesmatig leidinggeven aan het team als (technisch) voorzitter (tijdens de bijeenkomsten), inclusief het bespreekbaar maken en vormgeven van speelveld en spelregels;
 • voorbereiden en uitvoeren van bijeenkomsten en sessies in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de curriculumexperts, en evaluatie en reflectie achteraf;
 • met enthousiasme en energie sturen op inspirerende bijeenkomsten en uitkomsten;
 • sturen op de algehele kwaliteit van de geleverde (tussen)producten conform werkopdracht en het samenspel met de curriculumexperts van SLO met behulp van de werkinstructies;
 • communiceren met, aansturen en coördineren van de advieskring en borgen dat de taken, rollen en verantwoordelijkheden van zowel het team als de advieskring geborgd zijn;
 • onafhankelijk van belangen sturen op gedragen besluiten binnen het team, waarbij expertise en feedback vanuit advieskringen en andere organisaties worden gewogen en gemaakte keuzes worden verantwoord;
 • verbinden van leden, rollen en functies binnen het team, alsmede daarbuiten, omtrent de (tussen)opbrengsten van het team;
 • aanspreekpunt (samen met de curriculumexperts) zijn van het betreffende team voor communicatie richting advieskring en andere organisaties, waaronder vakverenigingen (en vice versa);
 • afstemmen met de opdrachtgever (programmamanager SLO) over voortgang en functioneren van het team.

Dit ben jij

Jij kent jouw leergebied van de kerndoelen en de sector primair en voortgezet (speciaal) onderwijs goed genoeg om inhoudelijke gesprekken op waarde te kunnen schatten. We selecteren op basis van de volgende eigenschappen, ervaring en vaardigheden:

 • Wo werk- en denkniveau. 
 • Aantoonbare (relevante) ervaring in het leiden/stroomlijnen van complexe trajecten en sturen op gedragen beslissingen. 
 • Sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden, een netwerker en goed in stakeholdermanagement. 
 • Aantoonbare vaardigheden in het verbinden en samenbrengen van perspectieven en belangen. 
 • Kennis van het onderwijs en het primair- en voortgezet onderwijs in de volle breedte. 
 • Voldoende kennis over het betreffende leergebied om de commissie te leiden, met een objectieve houding t.a.v. (stromingen binnen en perspectieven op) het vakgebied. 
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 
 • Sterke analytische vaardigheden en in staat zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden. 
 • Verbindend, resultaatgericht, conceptueel denkend en besluitvaardig. 

De werkopdracht

Als procesregisseur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkopdracht binnen de gestelde kaders en tijd. Het ministerie heeft in deze fase opdracht gegeven om de werving op te starten, zodat de teams zijn ingericht voor het nieuwe schooljaar. De definitieve werkopdracht volgt op een later moment. Om een beeld te krijgen van de omvang van de opdracht verwijzen we graag naar de huidige werkopdracht voor de kerndoelenteams Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

Wil je weten wat je te wachten staat?

Neem dan een kijkje op de webplatforms van de teams Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid zijn al aan de slag. Daarop delen we informatie over de actualisatie van die leergebieden. Ook delen we daar updates over de voortgang van de teams. Ga naar www.actualisatiekerndoelen.nl.

Zo verloopt de selectie

Voor een transparant proces heeft SLO besloten de selectieprocedure professioneel te laten ondersteunen door B&T (werving en advies). De selectiecommissie bestaat uit adviseurs van B&T en vanuit SLO een curriculumexpert van het betreffende leergebied en de programmamanager ‘actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s’.

Het selectieproces bestaat uit twee rondes. De voorselectiegesprekken vinden online plaats met een adviseur van B&T. Vervolgens laten we kandidaten weten of ze door zijn naar de volgende ronde. Het tweede gesprek heb je met iemand van SLO. Daarna maken we de definitieve selectie.

Interesse of meer informatie? 

Vergoeding

Procesregisseurs voor de actualisatie kerndoelen ontvangen een vergoeding per dag tussen de € 760 en maximaal € 944,- (excl. btw).

Solliciteren

Update: de reactietermijn is gesloten. Je kunt niet meer reageren.

Neem contact op

Heb je vragen? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

We gaan er vanuit dat je gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar bent voor de werkzaamheden, gedurende een jaar (40 schoolweken). We werken met acht tweedaagsen gedurende de twaalf maanden, wat maakt dat het ook wat wisselend is per week hoe je inzet eruitziet.

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per team. Onderstaande tabel toont de samenstelling per leergebied voor de verschillende kerndoelenteams.

  Leraren po Leraren onderbouw vo  Vakexperts Curriculum-experts
Bewegen & sport   4 4 4 2
Mens & Natuur   5 5 5 2
Mens & maatschappij   5 5 5 2
Kunst & cultuur   5 5 5 2
Moderne vreemde talen   5 5 5 2

Zodra deze startdag bekend is laten we dat weten.

De samenhang tussen de leergebieden wordt op de volgende manieren geborgd:

 1. Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke ontwerpprincipes, in lijn met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
 2. De kerndoelen bewegen en sport, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en moderne vreemde talen voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs worden gelijktijdig bijgesteld door dezelfde teams. Daarnaast zijn de teams van Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid al eerder gestart. Er vindt afstemming plaats tussen verwante leergebieden, waarbij procesregisseur en curriculumexperts een belangrijke rol spelen.