SLO zoekt procesregisseurs om de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen

Wil jij leidinggeven aan één van deze teams?
Breng jouw kennis en ervaring in en meld je nu aan als procesregisseur.

SLO zoekt procesregisseurs

Welke basisvaardigheden zijn van groot belang in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? SLO zoekt procesregisseurs die de functionele (procesmatige) leiding hebben in de teams die de kerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap gaan ontwikkelen.

Als onafhankelijk procesregisseur stuur en begeleid je het proces om deze kerndoelen te ontwikkelen. Wil jij als procesregisseur bijdragen aan het onderwijs van de toekomst, zodat leerlingen beter worden toegerust op hun vervolgopleiding en deelname aan de maatschappij? Meld je dan nu aan!

Ontwikkeling en actualisatie kerndoelen

Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. Voor primair onderwijs zijn er 58 kerndoelen die de leergebieden Nederlands, Engelse taal, Friese taal, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs bestrijken. In het het kerndoelenboekje (pdf, 245 kB) vind je een overzicht van de huidige kerndoelen met karakteristieken. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er ook 58 kerndoelen voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen-wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport en Friese taal en cultuur. Die vind je hier: besluit-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf

De komende tijd start een aantal teams om de kerndoelen van de verschillende (clusters van) leergebieden te ontwikkelen en te actualiseren. Een uitdagende opdracht, met grote relevantie voor de toekomst van het onderwijs voor kinderen en jongeren in Nederland. In elk team zitten leraren, vakexperts en curriculumexperts en elke team wordt aangestuurd door een procesregisseur.

Wanneer starten de teams?

De startdag en eerste tweedaagse zijn in november. De tweede tweedaagse ontwikkelsessie is in december.
De exacte data worden binnenkort gepubliceerd.

De startdag en eerste tweedaagse zijn in november.
De tweede tweedaagse ontwikkelsessie is in december.
De exacte data worden binnenkort gepubliceerd.

Jij geeft sturing aan het team én het proces

Leidinggeven aan een team dat de kerndoelen ontwikkelt, is een rol van belang. Met het team lever jij een bijdrage aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het primair onderwijs en in de onderbouw van het voorgezet onderwijs.

In twaalf maanden geef jij als procesregisseur functionele leiding aan het team. Je stuurt en begeleidt het proces om te komen tot conceptkerndoelen vanuit een verbindende, resultaatgerichte en besluitvaardige houding. Het is belangrijk dat je bekend bent met het betreffende leergebied en weet wat er in de sectoren po en (onderbouw) vo speelt, zodat je in staat bent om inhoudelijke gesprekken op waarde te schatten.

SLO levert de conceptkerndoelen op aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs. De conceptkerndoelen zullen vervolgens tijdens de zogenaamde fase van beproeven, op bruikbaarheid (uitvoerbaarheid) worden geëvalueerd in de schoolpraktijk.

De minister legt de conceptkerndoelen vervolgens ter advies voor aan de wetenschappelijke curriculumcommissie. De adviezen van de curriculumcommissie worden meegenomen om te komen tot definitieve kerndoelen. SLO voert regie over het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit. De ontwikkeling verloopt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jij bent de verbindende schakel

Als procesregisseur is het jouw taak om de opgestelde uitgangspunten en kwaliteitscriteria van de werkopdracht te bewaken en daarbij verschillende perspectieven en belangen samen te brengen. 

Tegelijkertijd ben je zelf geen vakexpert van het betreffende leergebied, omdat je relatief belangeloos moet kunnen handelen. De procesregisseur is tevens verantwoordelijk voor een goede afstemming en uitwisseling met de advieskring, zodat de inbreng en feedback van deze kring gewaarborgd is.  De advieskring bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van vakverenigingen en vervolgonderwijs maar ook met wetenschappers en leermiddelenmakers.

Die intensieve samenwerking op hoog niveau maakt dat je als procesregisseur ook je eigen expertise kunt verdiepen, kennis en ervaringen kunt uitwisselen met andere vakexperts en je netwerk kunt uitbreiden. Zo draag je dus niet alleen bij aan de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook aan die van jezelf.

Dit ga je doen

Als procesregisseur stuur je het team dat de kerndoelen voor een leergebied ontwikkelt, functioneel aan. Je stuurt en begeleidt het proces om te komen tot conceptkerndoelen vanuit een verbindende, resultaatgerichte en besluitvaardige houding. Je kent het betreffende leergebied en de sector po en vo dermate dat je inhoudelijk gesprekken op waarde kunt schatten.

Je bewaakt de opgestelde uitgangspunten en kwaliteitscriteria van de werkopdracht en kunt verschillende perspectieven en belangen samenbrengen. Je richt je primair op het procesmatig stroomlijnen van het team. De curriculumexperts vanuit SLO zijn verantwoordelijk voor het schrijven van het op te leveren product.  

Daarnaast ben je als procesregisseur linking pin tussen het team van leraren en vakexperts enerzijds en de advieskring anderzijds, zodat de inbreng van deze kring gewaarborgd is. 

De procesregisseur wordt in eerste instantie aangesteld voor een periode van 12 maanden plus voorbereidingstijd op basis van een overeenkomst van opdracht. De werkzaamheden beslaan 2 werkdagen per week voor gemiddeld 40 schoolweken.  

De werkzaamheden worden verricht vanuit ons kantoor in Amersfoort, externe locaties en via een digitale werkomgeving. De teams werken veelal in meerdaagse sessies waarbij de procesregisseur aanwezig moet zijn. 

Verantwoordelijkheden en taken

Van jou als procesregisseur wordt het volgende resultaat gevraagd:

 • het sturen en begeleiden van een adequaat ontwikkelproces waarbij de kwaliteitscriteria uit de werkopdracht/werkinstructie zijn toegepast;
 • opleveren van gedragen concept-kerndoelen voor het leergebied van beide schoolsoorten (po en onderbouw vo).

Als procesregisseur ben je verantwoordelijk voor:

 • de cohesie in de groep en de voortgang van het ontwikkelproces;
 • het uitvoeren van de werkopdracht binnen de gestelde kaders en tijd;
 • het betrekken van alle relevante input (zowel binnen de team als van de advieskring) en de verantwoording daarover;
 • de aansturing van het proces om te komen tot adviesvragen aan de advieskring en het waarborgen van de inbreng van expertise vanuit de advieskring;
 • het betrekken van uitkomsten van monitoring en evaluatie;
 • de verantwoording (en afstemming) over de voortgang, het functioneren van het team en de opgeleverde (tussen)producten aan de manager van SLO.

Als procesregisseur heb je de volgende taken:

 • procesmatig leidinggeven aan het team als (technisch) voorzitter (tijdens de bijeenkomsten);
 • voorbereiden en uitvoeren van bijeenkomsten en sessies in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de curriculumexperts, en evaluatie en reflectie achteraf;
 • met enthousiasme en energie sturen op inspirerende bijeenkomsten en uitkomsten;
 • sturen op de algehele kwaliteit van de geleverde (tussen)producten conform werkopdracht en het samenspel met de curriculumexperts van SLO met behulp van de werkinstructies;
 • aansturen van de advieskring en borgen dat de taken, rollen en verantwoordelijkheden van zowel het team als de advieskring geborgd zijn;
 • onafhankelijk van belangen sturen op gedragen besluiten binnen het team, waarbij expertise en feedback vanuit advieskringen en andere organisaties worden gewogen en gemaakte keuzes worden verantwoord;
 • verbinden van leden, rollen en functies binnen het team, alsmede daarbuiten, omtrent de (tussen)opbrengsten van het team;
 • aanspreekpunt (samen met de curriculumexperts) zijn van de betreffende team richting advieskring en andere organisaties, waaronder vakverenigingen (en vice versa);
 • afstemmen met de opdrachtgever (programmamanager SLO) over voortgang en functioneren van het team.

Dit ben jij

Jij kent het leergebied van de kerndoelen en de sector primair en voortgezet onderwijs goed genoeg om inhoudelijke gesprekken op waarde te kunnen schatten. Je wordt overigens niet geselecteerd op basis van je expertise van het betreffende vakgebied. De volgende eigenschappen, ervaring en vaardigheden zijn bij de selectie van belang:

 • Wo werk- en denkniveau. 
 • Aantoonbare (relevante) ervaring in het leiden/stroomlijnen van complexe trajecten en sturen op gedragen beslissingen. 
 • Sterk ontwikkelde sociaal-communicatieve vaardigheden, een netwerker en goed in stakeholdermanagement. 
 • Aantoonbare vaardigheden in het verbinden en samenbrengen van perspectieven en belangen. 
 • Kennis van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de volle breedte. 
 • Voldoende kennis over het betreffende leergebied om de commissie te leiden, met een objectieve houding t.a.v. (stromingen binnen en perspectieven op) het vakgebied. 
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 
 • Sterke analytische vaardigheden en in staat zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden. 
 • Verbindend, resultaatgericht, conceptueel denkend en besluitvaardig. 

Samenstelling teams

Als procesregisseur geef je leiding aan een team van acht leraren po en vo en vier vakexperts. Daarnaast zitten er in elke commissie twee curriculumexperts die werkzaam zijn bij SLO. Zij hebben inhoudelijke en curriculaire expertise en kunnen adequate doelformuleringen schrijven.

De werkopdracht

Als procesregisseur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkopdracht binnen de gestelde kaders en tijd. Die werkopdracht bevat, naast onder andere een beschrijving van een aantal uitgangspunten en kwaliteitscriteria, ook een specificatie van op te leveren (tussen)producten. 

Lees meer over de tussenproducten

De karakteristiek beschrijft wat het leergebied kenmerkt in po en
onderbouw vo. Het laat zien hoe de rationale met de drie doeldomeinen en de beschrijving met onderscheidende kenmerken van de po en vo-sector zich vertalen naar het leergebied. De karakteristiek is richtinggevend voor inhoudelijke keuzes in het raamwerk. Het raamwerk geeft per leergebied op hoofdlijnen aan voor welke inhouden uit het leergebied conceptkerndoelen ontwikkeld gaan worden. De raamwerken per leergebied vormen de input voor tussenproduct 2: het gezamenlijk raamwerk.

Het gezamenlijk raamwerk geeft een schetsmatige indeling van alle
kerndoelen Nederlands, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale
geletterdheid in po en onderbouw vo.

Per leergebied worden eerst één of meer selecties van conceptkerndoelen
voor po en onderbouw vo uitgewerkt. Deze fasering wordt gehanteerd om
eerst een beperkt aantal kerndoelen zo goed mogelijk door te ontwikkelen,
om zodoende te komen tot consensus – ook tussen leergebieden – over een
consistentie wijze van doelformuleringen die daarna bij de overige
uitwerkingen kan worden toegepast. Hierin wordt ook meegenomen in
hoeverre kennis, vaardigheden, en houdingen gedifferentieerd moeten
worden in onderbouw vo.

Vervolgens wordt per leergebied het geheel van conceptkerndoelen opgeleverd.

Het eindproduct bevat:
• de karakteristieken van de leergebieden,
• de complete, geordende set uitgewerkte conceptkerndoelen po en onderbouw vo.

Het toelichtingsdocument bevat een verantwoording op hoofdlijnen waarin
toelichting en rekenschap wordt gegeven van de belangrijkste keuzes die
gemaakt zijn.

Zo verloopt de selectie

Voor een transparant proces heeft SLO besloten de selectieprocedure professioneel te laten ondersteunen door B&T (werving en advies). De selectiecommissie bestaat uit adviseurs van B&T en vanuit SLO een curriculumexpert van het betreffende leergebied en de programmamanager ‘actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s’.

Het selectieproces bestaat uit twee rondes. De voorselectiegesprekken vinden online plaats in week 28 en 35. Vervolgens laten we kandidaten weten of ze door zijn naar de volgende ronde.

Interesse of meer informatie? 

Vergoeding

Procesregisseurs voor de actualisatie kerndoelen ontvangen een vergoeding per dag tussen de € 760 en maximaal € 944,- (excl. btw).

Solliciteer!

Wil je leidinggeven aan één van deze teams?

Vul hieronder het aanmeldformulier in en meld je uiterlijk 10 juli 2022 aan.


We gaan zorgvuldig om met je gegevens, bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring

Neem contact op

Heb je vragen? Bij de veelgestelde vragen kun je zien of je vraag al beantwoord is. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veelgestelde vragen

We gaan er vanuit dat je gemiddeld 2 uur per week beschikbaar bent voor de werkzaamheden, gedurende een jaar (40 schoolweken). We werken met acht tweedaagsen gedurende de twaalf maanden, wat maakt dat het ook wat wisselend is per week hoe je inzet eruitziet.

Het aantal leden en de samenstelling verschillen per team. Onderstaande tabel toont de samenstelling per leergebied, voor de teams burgerschap en digitale geletterdheid.

  Leraren po Leraren onderbouw vo  Vakexperts Curriculum-experts
BU 4 4 4 2
DG 4 4 4 2

De startdag zal in november zijn. De exacte datum wordt nog bepaald.

De eerste tweedaagse ontwikkelsessie is in november en de tweede tweedaagse ontwikkelsessie is in december. De exacte data worden nog gecommuniceerd.

De samenhang tussen de leergebieden wordt op de volgende manieren geborgd:

 1. Er wordt gewerkt met gemeenschappelijke ontwerpprincipes, in lijn met de aanbevelingen van de wetenschappelijke curriculumcommissie.
 2. De kerndoelen Nederlands, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid voor primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs worden gelijktijdig bijgesteld door dezelfde teams. Er vindt afstemming plaats tussen verwante leergebieden, waarbij procesregisseur en curriculumexperts een rol spelen.